Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

В СПОРА СЕ РАЖДА ИСТИНАТА  

Даниел Илиев
03.12.2010

 

 

        Съществува спор сред историците във България относно трудовете и заключенията на един от най-интересните български историци Ганчо Ценов. Според Ценов произхода на българите трябва да се търси сред местните тракийски племена, като неговите теории, както и тези на предшественика му Г.Раковски, се подкрепят от така наречените автохтонисти или защитници на местният произход на българите. От другата страна на спора са всички онези историци, които подкрепят множеството извори и данни говорещи за това, че българите нахлуват на Балканския полуостров в един или друт момент в периода ІV-VІ в.
        Въпростния спор е сложен по много причини, тъй като въпреки, че Ценов се оповава на извори, той прави и някой много странни заключения. Според линията която той и последователите му подкрепят трябва да приравним Траки, Скити, Хуни, Българи, Готи, Гети и Славяни. В това виждане може би има някаква доза истина, но съществуват прекалено много неща, които говорят срещу нея. Т рябва да се отчете факта, че в античността племената и народите са били доста бързо изменящи се в зависимост от политически, религиозни и икономически причини. Според втората група учени съществуват достатъчно много културни, езикови и изворови данни които свързват българите с Централна Азия и обитаващите там преди 3 в.пр.Хр. сармати. Тези сармати въпреки, че са сродни с индоираноезичните Европейски Скити, са се отделили доста отдавна от предполагаемата прародина на индоевропейците и индо-иранците - степите над Черно Море. Тоест между местните траки и централноазиатските сармати въпреки вероятно близкия произход съществува много голям времеви интервал, през който те освен територялно са се разделили езиково, културно и религиозно. Тоест основни етноопределящи елементи на тези народи са станали различни.

        С оглед на всичко това ще приемем, че спора е полезен, тъй като след време той може да доведе до разкриване на истината за произхода и историята на българите.

 

# КРОВАТОВА БЪЛГАРИЯ И ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ - Ганчо Ценов

# КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ НЯКОИ ПРОУЧВАНИЯ НА Г.ЦЕНОВ И ГЛАВНО ВЪРХУ НЕГОВАТА КНИГА “КРОВАТОВА БЪЛГАРИЯ И ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ” - Теодор Йончев

# ОТГОВОРИ НА НЯКОИ КРИТИКИ КЪМ Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ - Ангел Кънчев

 

 

     

Copyright © 2009 Daniel Iliev