Видите ли кукери да хлопат с чанове, нестинари да пристъпват по жарава, коледари да благославят, лазарки да пеят, кушии да се вихрят, мартеници да се засмеят помнете, че в тях е духът на дедите - Българите!
   

 

БОГОМИЛСКИ КНИГИ И ЛЕГЕНДИ

Йордан Иванов

  (I изд. София 1925, II фототипно издание, изд. Наука и изкуство, 1970)
под редакцията на проф. Димитър Ангелов
 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИЗДАТЕЛСТВО НАУКА И ИЗКУСТВО 1970
http://www.promacedonia.org/ji/index.html

Предговор и Съдържание :: Погледъ върху дуалистичнитe учения прeди богомилството :: Богомилство :: Богомилски книги :: Тайната книга :: Новозавотни книги :: Видение Исаиево :: Енохъ :: Откровение Варухово :: Адамъ и Ева :: Детство Исусово :: Прение на Христа съ дявола :: Разумникъ :: Български апокрифенъ летописъ :: Тивериадското море :: Гръцка легенда за сътворението на света :: Босненска легенда за сътворението на света :: Дуалистични български народни легенди :: Съставъ и характеръ на легендите :: Произходъ на легендите :: Показалецъ :: Забелязани погрешки :: Бележки и добавки на редактора

       

Прдговоръ

Прдлаганата книга е пръвъ опитъ да се обдирятъ, да се обнародватъ наедно и пояснятъ по-важнит книжовни и устни произведения на богомилството. Тия произведения иматъ двояко значение. Прди всичко, т ни разкриватъ литературното съкровище на богомилското общество, на неговит духовни нужди и тежнения; т ни даватъ обиленъ материалъ за обяснение на литературното общение между Азия и Европа, особено въ областьта на апокрифит, нкои отъ които запазени само въ българската имъ версия. Не по-малка е и историческата цна на тия произведения. Тхното използуване ще помогне да се оправятъ досегашнит едностранчиви гледища за богомилството, градени прдимно върху извори, идещи отъ противницит на това учение. Сега, когато броятъ на тия извори се увеличи значително, та се налага една процнка на старит мнния, нашиятъ приносъ, надваме се, ще допринесе да се даде по-врна и ясна картина за духовния и нравственъ ликъ на учението, което раздрусвà вкове наредъ черквата и държавата на България, Византия, Сърбия, Босна, Италия, Франция и др. Въ увода на тая книга ние даваме само скица на тая картина на богомилството, колкото е необходимо да се проумятъ по-лесно неговит литературни паметници. Въ друго наше съчинение, ако условията ни позволятъ, ще изложимъ по-обстойно учението и историята на богомилството и ще добавимъ съотвтнит български и другоезически документи.

София, 24. II. 1925.
Йор. Ивановъ

 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОДНИ ДУМИ (проф. Д. АНГЕЛОВ)

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БОГОМИЛСКИ КНИГИ И ЛЕГЕНДИ

Уводъ

Погледъ върху дуалистичнит учения прди богомилството . . .1

Богомилство
Условия за появата на богомилството . . .14
Поява на богомилството . . . 20
Учение и нрави . . . 24
Разпространение на богомилството . . .33
Значение на богомилството . . . 44

 

ЧАСТЬ ПЪРВА - Богомилски книги

Общъ пргледъ . . . 49

 

А. Главни произведения

Тайната книга
Ркописи и издания . . . 60
Съдържание . . . 62
Богомилски характеръ на Тайната книга и нейниятъ произходъ . . . 65
Текстъ . . . 73

Новозавтни книги
Четвероевангелие . . . 87
Апостолъ . . . 93
Апокалипсисъ . . . 95

Отношение на богомилит къмъ старозавтнит книги . . . 96
[ Тълкование на Св. писание . . . 105 ]

Молитвата Отче нашъ . . . 106

Катарски Трбникъ . . .113
Формули, Отче нашъ, начало на Йоановото Евангелие . . .116
Служба . . . 118
Приемане въ врата . . . 120
Духовно кръщение . . .123
Моление при разни случаи . . . 127
Духовно кръщение на боленъ . . . 128

Видние Исаиево
Ркописи и издания . . .131
Текстъ . . . 133
Съдържание . . . 148
Историко-литературни блжки . . . 151

 

Б. Второстепенни произведения

Енохъ
Ркописи и издания . . .165
Текстъ . . . 167
Съдържание . . . 180
Историко-литературни блежки . . . 186

Откровение Варухово
Ркописи и издания . . . 191
Текстъ . . . 92
Съдържание . . . 200
Историко-литературни блежки . . . 203

Адамъ и Ева
Ркописи и издания . . . 207
Текстъ . . . 207
Съдържание . . . 218
Историко-литературни блежки . . . 219

Дтство Исусово
Ркописи и издания . . . 227
Текстъ . . .230
Съдържание . . . 238
Историко-литературни блежки . . . 242

Прние на Христа съ дявола
Ркописи и издания . . . 248
Текстъ . . . 249
Съдържание и историко-литературни блежки . . . 253

Разумникъ
Ркописи и издания . . . 257
Текстъ . . . . . . . . . . . 259
Историко-литературни блежки . . . 264

Български апокрифенъ лтописъ
Обяснителни блжки . . . 273
Текстъ . . . 280

Тивериадското море
Българска версия . . . 287
Руски версии . . . 289
Съдържание . . . 301
Историко-литературни блежки . . . 303

Гръцка легенда за сътворението на свта
Текстъ . . . 311
Съдържание . . . 316
Историко-литературни блежки . . . 318

Босненска легенда за сътворението на свта
Текстъ . . . 321
Съдържание и историко-литературни блжки . . . 323

 

ЧАСТЬ ВТОРА - Дуалистични български народни легенди . . 327

№ 1. Богъ и дяволътъ създаватъ другарски свта, посл враждуватъ помежду си . . . 329
№ 2. Богъ и дяволътъ сътрудничатъ при направата на земята . . .333
№ 3. Сътрудничество и вражда между Бога и дявола при създаването на свта . . . .334
№ 4. Богъ узнава отъ дявола какъ да смали земята . . .336
№ 5. Дяволътъ надупчва тлото на създадения отъ Бога человкъ . . . 336
№ 6. Подѣлба на свта между Бога и дявола. Богъ иска да развали договора . . . . . 337
№ 7. Богъ иска да првземе царството на дявола, който владе надъ земята и человцит . . .339
№ 8. Господь узнава отъ дявола, чрзъ св. Ивана, какъ да првземе царството на дявола . . . 342
№ 9. Дяволътъ създава вълка . . . 345
№ 10. Дяволътъ създава вълка и си подля съ Бога человцит . . . 346
№ 11. Вълкътъ изжда единия кракъ на своя създатели — дявола . . . 347
№ 12. Дяволътъ съдружникъ на Бога и по-достливъ отъ него . . . 348
№ 13. Адамовъ записъ (Адамъ дава записъ на дявола, за да му позволи да оре земята) . . . 349
№ 14. Адамовъ записъ (За да получи свтлина, Адамъ става човкъ на дявола) . . . . 351
№ 15. Зерзевулътъ прави свой рай и кула, отъ която да може да убие Бога . . 354
№ 16. Богъ наказва недоволнит духове . . . 356

Съставъ и характеръ на легендит . . . 357

Произходъ на легендит . . . 361

Показалецъ . . . 383
Заблзани погршки . . . 388

БЕЛЕЖКИ И ДОБАВКИ НА РЕДАКТОРА КЪМ УВОДА НА ЙОРДАН ИВАНОВ И ИЗДАДЕНИТЕ ОТ НЕГО БОГОМИЛСКИ КНИГИ И ЛЕГЕНДИ . . . 369

Предговор и Съдържание :: Погледъ върху дуалистичнитe учения прeди богомилството :: Богомилство :: Богомилски книги :: Тайната книга :: Новозавотни книги :: Видение Исаиево :: Енохъ :: Откровение Варухово :: Адамъ и Ева :: Детство Исусово :: Прение на Христа съ дявола :: Разумникъ :: Български апокрифенъ летописъ :: Тивериадското море :: Гръцка легенда за сътворението на света :: Босненска легенда за сътворението на света :: Дуалистични български народни легенди :: Съставъ и характеръ на легендите :: Произходъ на легендите :: Показалецъ :: Забелязани погрешки :: Бележки и добавки на редактора

 

     

Copyright © 2009 Daniel Iliev